За нас

 

 ../imgpool/lnk1457438949.jpg   ../imgpool/lnk1457438903.jpg ../imgpool/lnk1457438933.jpg
 

 

            Основната дейност на „РАДЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД е производство, внос и търговия с осветителни тела и стълбове.

            Ние предлагаме на пазара цялостни решения за осветително оборудване в промишлеността, бита, градината и парка.

           Постоянно поддържаме в складовите ни бази богата гама от артикули, което е гаранция за коректни и бързи доставки за цялата страна, използвайки собствената си дистрибуторска мрежа.

           Всички продукти са с гарантирано качество. Атрактивната ни ценова политика привлича все повече търговци от бранша. Основна наша цел е непрекъснато да подобряваме своите дейности по отношение на качеството на предлаганите продукти, да опазваме околната среда и непрекъснато да подобряване условията за здраве и безопасност при работа в дружеството.

           Ангажирани сме да осигурим изпълнението на приетата политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, подходяща за поставените цели за изпълнение и развитие, която да е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в дружеството.

           За ефикасно и ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството определя основните стратегически цели по управление в следните направления:

           УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 • Усвояване и внедряване на нови технологии, усъвършенстване на методите на работа, използвания инструментариум и техника;
 • Клиентите на дружеството са добри наши партньори;
 • Обмен на информация между заинтересованите страни, за постигане на съответствие с изискванията към предоставените от нас продукти;
 • Ефективно използване на материалните, човешките и финансовите ресурси и капитали;
 • Осигуряване и поддържане на мотивираност, компетентност на персонала и съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати.

          УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА:

 • Подобряване на опазването на околната среда чрез ефективно управление на генерираните от производството и другите дейности отпадъци;
 • Поддържане на съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към нашите дейности, процеси и продукти и техните аспекти;
 • Контролирано потребление на използваните природни ресурси;
 • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели;
 • По възможност повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци;
 • Обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
 • Активно сътрудничество с организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда.

          УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА:

 • Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск за здравето на работниците и всички имащи отношение към дейността на „РАДЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД;
 • Постигане на съответствие и спазване на приложимите изисквания на  нормативните актове и другите изисквания, приети и свързани със здравето и безопасността при работа;
 • Превенция на рисковете и заболеваемостта, чрез планиране и изпълнение на адекватни мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 
 • Намаляване до минимум на рисковете от трудови злополуки;
 • Непрекъснато повишаване квалификацията на персонала и обучението му за здравословни и безопасни условия на труд.

За реализиране на тези цели и задачи, РЪКОВОДСТВОТО на „РАДЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана Система за Управление, съответстваща на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015и BS OHSAS 18001:2007.